Важни документи

Правилник на училището >>
Самостоятелна форма >>
Годишен план >>
План квалификация >>
Концепция за развитие >>
Правилник за вътрешния ред >>
Условия и ред за рганизиране и провеждане форми на обучение – изтегли/виж тук >>
Училищна програма за превенция на ранното отпадане на учениците – изтегли/виж тук >>
Училищен учебен план – изтегли/виж тук >>
Приложение 1 – Карта на услугите >>
Приложение 2 – Информация за същността на соц. услуги >>
Приложение 4 – Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и др. критични ситуации >>
Програма за предоставяне на ранни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи – изтегли/виж тук >>
План за действие и финансиране – изтегли/виж тук >>
Мерки за повишаване на качеството на образованието в ОУ“ Никола Вапцаров“ гр. Попово- изтегли/виж тук >>
Свободни места по класове и паралелки в ОУ“ Никола Вапцаров“ гр. Попово – изтегли/виж тук >>
Организация на учебния ден 2019- 2020 г. >>
Етичен кодекс на училището >>