Важни документи

Годишен план за дейността за учебната 2023/ 2024 година >>
Стратегия за развитие на училището 2023/2028 година >>
План за изпълнение на дейностите по стратегия за развитие за 2023/2028 >>
План квалификация 2023/ 2024 година >>
Учебни планове за учебната 2023/ 2024 година >>
Правилник за дейността на училището 2023/ 2024 година >>
Организация на учебния ден 2023- 2024 г. >>
Заповед за прием на ученици в I клас >>
План за безопасност на движението по пътищата >>
Спортен календар >>
Самостоятелна форма >>
Концепция за развитие >>
Правилник за вътрешния ред >>
Условия и ред за рганизиране и провеждане форми на обучение – изтегли/виж тук >>
Училищна програма за превенция на ранното напускане на училището – изтегли/виж тук >>
Приложение 1 – Карта на услугите >>
Приложение 2 – Информация за същността на соц. услуги >>
Приложение 4 – Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и др. критични ситуации >>
Програма за предоставяне на ранни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи – изтегли/виж тук >>
План за действие и финансиране – изтегли/виж тук >>
Мерки за повишаване на качеството на образованието в ОУ“ Никола Вапцаров“ гр. Попово- изтегли/виж тук >>
Свободни места по класове и паралелки в ОУ“ Никола Вапцаров“ гр. Попово – изтегли/виж тук >>
Етичен кодекс на училището >>