Информация

за дейностите по проект BG05M2OP001-5.001-0001
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ за
предходната
20212022 учебна година

Брой обучени първокласници-31 /5 групи по 5 и 1 група от 6 ученици/.

Получена техника:

Ученически лаптопи-25

Лаптопи за педагогически специалисти-10