Важни документи

Условия и ред за рганизиране и провеждане форми на обучение - изтегли/виж тук >>

Училищна програма за превенция на ранното отпадане на учениците - изтегли/виж тук >>

Училищен учебен план - изтегли/виж тук >>

Програма за предоставяне на ранни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи - изтегли/виж тук >>

План за действие и финансиране - изтегли/виж тук >>

Мерки за повишаване на качеството на образованието в ОУ" Никола Вапцаров" гр. Попово- изтегли/виж тук >>

Свободни места по класове и паралелки в ОУ" Никола Вапцаров" гр. Попово към дата 10/02/2017 година- изтегли/виж тук >>