Профил на купувача

2018 година

Договор за възлагане на общ.поръчка- закуски – изтегли от тук >>
Договор за възлагане на общ.поръчка- обяди – изтегли от тук >>
Протокол от комисия – изтегли от тук >>

Удължаване срока на обществена поръчка

1. Съобщение- изтегли от тук >>
2. АОП- изтегли от тук >>
3. Информация за публикувана обява- изтегли от тук >>

Обява- изтегли от тук >>
Образци и приложения- изтегли от тук >>
Документация за възлагане на обществена поръчка- изтегли от тук >>
Методика- изтегли от тук >>
Информация за публикувана в Профил на купувача обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП- изтегли от тук>>
Информация за публикувана в Профил на купувача обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП- изтегли от тук >>
Съобщение- изтегли от тук >>

 

 

2017 година

Договор- изтегли от тук >>
Договор- изтегли от тук >>
Протокол- изтегли от тук >>
Съобщение за удължаване на срока- изтегли от тук >>
Информация за публикувана обява – изтегли от тук >>
Информация за публикувана обява – изтегли от тук >>
Информация за публикувана обява – изтегли от тук >>
Информация за публикувана обява – изтегли от тук >>
Съобщение- изтегли от тук >>

Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т. 2 – Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: “ Приготвяне и доставка на готова храна за учениците от ОУ «Н.Й.Вапцаров « -гр. Попово за учебната 2017/ 2018 година , по 2 (две) обособени позиции:

Позиция № 1 – « Приготвяне и доставка на сутрешна закуска за учениците от 1-ви до 4-ти клас в ОУ « В.Й.Вапцаров – гр.Попово«

Позиция № 2 – « Приготвяне и доставка на готова храна за обяд за учениците обхванати в целодневно обучение в ОУ «Н.Й.Вапцаров – гр.Попово«

Обява – виж тук >>
Документи и съдържание- виж тук >>
Указания- виж тук >>
Описание на поръчката- виж тук >>
Техническа спецификация- виж тук >>
Методика- виж тук >>
Образци- виж тук >>

публикувано на 12.09.2017 година/ 15,20 часа


Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „ Приготвяне и доставка на готова храна за учениците в ОУ „Н.Й.Вапцаров” – гр. Попово, за учебната 2016/2017 година – публикувано на 05.10.2016 година/ 15,40 часа

Договор №1 – изтегли/виж тук >>

Договор №2 – изтегли/виж тук >>

Обява за обществена поръчка с предмет „ Приготвяне и доставка на готова храна за учениците в ОУ „Н.Й.Вапцаров” – гр. Попово, за учебната 2016/2017 година – публикувано на 19.09.2016 година/ 17,00 часа

Протокол за работата на комисията за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците- виж тук >> – публикувано на 30.09.2016 година/ 16,00 часа

Информация за обява- виж тук >>

Съобщение- виж тук >>

Информация АОП- виж тук >>

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП- виж тук >>

2. Документация- изтегли от тук >>

3. Файлове- изтегли от тук >>

Документи във връзка с удължаване срока на обявата за обществена поръчка с предмет „ Приготвяне и доставка на готова храна за учениците в ОУ „Н.Й.Вапцаров” – гр. Попово, за учебната 2016/2017 година – публикувано на 26.09.2016 година/ 17,15 часа

1. Информация за удължаване срока на обявата- виж тук >>

2. Съобщение- изтегли от тук >>

3. Информация за публикувана обява- изтегли от тук >>