АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование >>

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи >>

Заявление за издаване на дубликат >>

Приемане и преместване на ученици >>

Прием на ученици Заявление >>

Преместване на ученици Заявление >>

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава >>